Betekenis het online benaderen van kinderen met een...
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.
Bij de Borgesiusstichting zijn meerdere scholen aangesloten. Dat betekent dat wij ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kennen. Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen. 
 

Wet medezeggenschap 
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Deze wet regelt de inspraak van personeel en ouders in het onderwijs: de medezeggenschap op school. Met de invoering van de WMS zijn de rechten van ouders en onderwijspersoneel wettelijk versterkt.

Stem van ouders
De schoolleiding of het schoolbestuur is verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben en deze te betrekken bij nieuw schoolbeleid. Medezeggenschap op school is daarmee een belangrijk instrument om de eigen school te controleren en de stem van ouders mee te wegen bij nieuw schoolbeleid.

Rol van de MR
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR bestaat uit leden van het personeel en uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wilt u een vergadering willen bijwonen, geef dit dan vooraf aan bij de secretaris.

Samenstelling MR
  • Daniëlle Verhulst (O), voorzitter
  • Corine Wagemakers (O)
  • Moniek Oomen (O)
  • Merijn de Kok (O)
  • Eveline Brans (P), secretaris
  • Sanne van Gelder (P)
  • Koen den Hollander (P)
  • Marjolein Stuijfbergen (P)
De MR is te bereiken via: mrklinkert@borgesius.net 

Vergaderdata 2022-2023

maandag 12 september 19:30u
maandag 7 november 20:00u
maandag 12 december 19:30u
maandag 6 februari 19:30u
maandag 4 april 19:30u
maandag 17 april 19:30u
maandag 19 juni 19:30u